Política de privadesa dijit.app

 

Protecció de dades

Per aquest Dijit us informa que les dades del Client i, si escau, les dades de contacte dels representants dels Clients seran tractades en els termes següents.

Podeu contactar amb el delegat de Protecció de Dades de Dijit adreçant-vos al correu electrònic info@dijit.app (indicant a l'assumpte “Delegat de protecció de dades”). 

Per gestionar la relació contractual: Les dades personals de les persones físiques que intervinguin en la signatura i execució d'aquest Contracte en nom i representació i/o per compte de cada part seran tractades sota la responsabilitat de l'altra part (i, si escau, incorporaran als fitxers de la seva respectiva titularitat), únicament per a la celebració, desenvolupament i manteniment i control del Contracte, per realitzar allò que les lleis aplicables emparin o imposin o per a qualsevol altre tractament que el Client autoritzi durant el procediment de contractació.

Dijit podrà accedir a qualsevol dada del Client que aquest introdueixi al Programari únicament per motius de manteniment tècnic, seguretat o de control del compliment del Contracte.

 Dijit conservarà les dades personals del Client o les de contacte (representants del Client) facilitades pel Client en la mesura que siguin necessàries i pertinents per a la gestió del Contracte.

Finalitzada la Llicència d'Ús sobre el Programari, les dades seran tractades a l'efecte de seguir prestant qualsevol dels serveis que si escau el Client hagi contractat i que hagi de prestar més enllà del període de vigència de la Llicència d'Ús (eg custòdia i conservació factures). En cas que el Client renunciï a aquest servei o s'oposi al tractament, les dades seran bloquejades i es conservaran única i exclusivament per a l'atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament durant el termini de prescripció (normalment 5 anys).

 Dijit us informa que no duu a terme decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades, més enllà de les estrictament necessàries, si escau, per a la celebració o l'execució del Contracte entre dijit i el Client.

 

Sobre la informació del programari i els seus serveis: Dijit informa al Client que, per a la deguda execució del Contracte, Dijit ha d'informar de manera periòdica als seus Clients de les novetats en el Programari, així com de les diferents condicions aplicables per a la gestió d'aquesta, consentint el Client en el moment de la contractació la recepció, per diferents vies, daquestes comunicacions, fins i tot encara que es poguessin considerar que tenen naturalesa comercial o promocional. En tot cas, les comunicacions remeses per Dijit estaran relacionades amb els serveis prèviament contractats pel Client amb Dijit. 

Aquestes comunicacions informatives són necessàries per a l'execució del Contracte i estan estrictament lligades a la contractació del servei, i no es poden separar de l'execució contractual. Finalitzada la relació, el Client es podrà oposar a la recepció d'aquestes comunicacions informatives, podent fer-ho en finalitzar el Contracte o mitjançant escrit dirigit a Dijit (info@dijit.app).

A més, finalitzada la relació, l'usuari tindrà, en tot cas, l'oportunitat de fer-ho a cada comunicació que rebi. 

Les dades requerides per a la formalització del contracte són necessàries per al compliment del contracte. En cas de no voler facilitar alguna de les dades, la contractació podria no ser possible.

 

Comunicació de dades des de Dijit

Dijit només comunicarà dades dels seus clients a l'Administració Tributària oa qualsevol altra Administració Pública en la mesura que estigui obligada, per llei, a fer aquesta comunicació.

 

Comunicacions de dades internacionalment des de Dijit

Dijit informa al Client que té contractat el servei de hosting amb un centre de dades, i que tota la informació que incorporen els nostres clients al centre d'emmagatzematge de dades o núvol es troba als servidors d'aquest centre de dades a la Unió Europea, reunint aquesta entitat la condició d'encarregada de tractament de les dades de què és responsable Dijit. En qualsevol cas, Dijit informa el Client que es tracta d'una empresa certificada que compleix els estàndards del Privacy Shield Framework aprovat per la UE i els EUA. El Client autoritza Dijit a facilitar a aquest centre de dades la informació que consta al núvol només a l'efecte de prestar el servei que el Client ha contractat a Dijit.

 

Drets de l'usuari

El Client i els seus representants tenen dret a exercitar els seus drets remetent escrit que us identifiqui (adjuntant còpia del vostre DNI/NIE) a: l'adreça que consta a Dades de Contacte (de la present) a info@dijit.app

En cas que, en algun moment, el Client o els seus representants considerin que s'ha vulnerat qualsevol dels seus drets en matèria de protecció de dades, podrà interposar reclamació davant de l'autoritat de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de dades Dades). En qualsevol cas, Dijit i, en particular, el delegat de protecció de dades es posarà a disposició.

 

Responsabilitat dels contractants en facilitar dades personals per a la formalització del Contracte

Cadascuna de les parts s'obliga que, amb anterioritat al subministrament a l'altra part de qualsevol dada personal de qualsevol persona física involucrada en l'execució d'aquest Contracte, haurà informat aquesta persona física del contingut del que preveu l'apartat anterior i acomplert qualssevol altres requisits que puguin ser aplicables per a la comunicació correcta de les seves dades personals a la part receptora, sense que la part receptora hagi de realitzar cap actuació addicional davant d'aquest afectat en termes d'informació o consentiment.

El Client serà responsable que, als efectes de la celebració i execució d'aquest Contracte, només es facilitin a Dijit dades professionals de les persones físiques que actuïn com a representants o usuaris seleccionats del Client. Amb caràcter previ a proporcionar les dades a Dijit, el Client informarà aquestes persones físiques del contingut de la present clàusula i adoptarà qualsevol altra mesura que fos necessària perquè Dijit no es vegi obligat a realitzar cap acció directa amb aquesta persona en termes d'informació o consentiment.

 

Dijit com a encarregat de tractament

Dijit es compromet a complir les obligacions que es desprenen del Reglament general de protecció de dades (RGPD) i, en general, de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades. Aquest compromís fa possible que els Clients compleixin també una part de les obligacions reglamentàries.

Es considera que Dijit assumeix la condició de “encarregat” quan tracta dades personals per compte del responsable del tractament. Aquest és el cas quan el Client utilitza el Programari i incorpora a aquestes dades personals de tercers de què és responsable el Client. Dijit només tractarà les dades incorporades al Programari seguint les instruccions del Client i per compte d'aquest. 

Com a encarregat del tractament, Dijit es compromet a tractar les dades personals amb l'única finalitat de la correcta execució del servei i no transmetre les seves dades fora de la Unió Europea oa un país que la Comissió Europea consideri que no garanteix un nivell de protecció suficient. Dijit de compromet a aquests efectes, implementar alts estàndards de seguretat per tal d'oferir un elevat nivell de protecció als nostres serveis, notificar sense dilació indeguda qualsevol violació de la seguretat de les dades, ajudar-lo a complir les seves obligacions reglamentàries oferint-li una documentació adequada sobre els nostres serveis i us garanteix que totes les persones autoritzades per tractar les vostres dades personals dins l'organització s'han compromès a respectar la confidencialitat.

A elecció del responsable (el Client) s'obliga suprimir totes les dades personals una vegada finalitzi la prestació de serveis, així com les còpies existents llevat que requereixi la conservació de les dades personals en aplicació de la normativa vigent, cas en què es conservaran degudament bloquejats i només als efectes de fer front a possibles responsabilitats. 

El Client serà responsable de conservar una còpia de tota la informació incorporada al Programari abans de donar-se de baixa al Servei.

 

Mesures de Seguretat

Dijit és conscient de la importància d'adoptar mesures de seguretat adequades, sent una prioritat per a aquesta entitat l'adopció de les mesures de seguretat més altes tenint en compte l'estat tècnic, els costos del programari, la naturalesa, l'abast, el context i els fins de tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i les llibertats de les persones físiques. 

És per això que dijit aplica mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que inclou, entre d'altres:

(i) La capacitat de garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

(ii) La capacitat de restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'incident físic o tècnic.

(iii) Un procés de verificació, avaluació i valoració regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.

 

Qui és el responsable de les dades personals que emmagatzema el Client al Programari?

Les dades allotjades pel Client en fer servir el Programari a través del lloc són del Client i el Client és l'únic responsable del tractament que faci sobre dades de tercers, comprometent-se a tractar les dades de tercers de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades i mantenint indemne Dijit de qualsevol incompliment en aquesta matèria.

Dijit no accedeix a aquestes dades ni les utilitza, llevat que sigui necessari en el marc de l'execució del Servei i dins de les limitacions tècniques d'aquests darrers. Tots els tractaments que dugui a terme Dijit en relació amb les dades del Client es faran en el marc de la prestació de serveis, degudament acceptats pel Client en contractar el Servei en aquest Contracte i en els Termes i Condicions d'Ús. 

 

En quins casos accedeix a les dades emmagatzemades al Programari?

Dijit només podria accedir a aquestes dades en els casos següents:

1) Per garantir la correcta execució del servei i millorar latenció al client quan aquest últim contacta amb el suport de Dijit. En aquest cas, l‟accés a les dades del client està regulat mitjançant permisos específics i mesures concretes de control i de seguretat.

Quan el Client contacta amb el suport de dijit, segons el tipus de consulta, Dijit pot necessitar accedir: (i) a la informació facilitada pel Client per crear el compte (nom, cognoms, telèfon, etc.); o/i (ii) a petició expressa del Client podeu accedir a dades emmagatzemades pel Client al Programari amb l'objectiu d'identificar l'origen d'un problema o assistir el Client en l'ús d'una aplicació dins del Programari.

2) Per prestar el servei sempre que el tractament de dades sigui necessari per al funcionament òptim del servei de què fa ús el Client en el marc de l'aprofitament i optimització del Programari, així com les millores a ser implementades a nivell tecnològic per a l'òptim funcionament del Programari de gestió de documents, gestió documental, gestió de costos o gestió de compres i altres serveis o productes de Dijit.

L'ús d'alguns dels serveis que ofereix Dijit dins del Programari comporta necessàriament el tractament de determinades dades del Client o titular de les subscripcions. Aquest és el cas, per exemple, del servei que permet incorporar els moviments dels comptes bancaris del Client o el titular de la subscripció (en cas d'assessors) al Programari, que comporta necessàriament l'ús automatitzat (i de manera confidencial) per part del Programari i per compte del Client, de les seves credencials (ús que ha de ser activat i per tant autoritzat per part del Client i l'abast del qual determina en tot cas el Client).

La política de privadesa de Dijit Labs, Dijit i dijit.app compleix amb les normes internacionals i europees de protecció de dades (GDPR). A més, Dijit pretén informar els usuaris a través d'aquest document, i quants altres documents informatius siguin necessaris, dels seus drets i obligacions pel que fa a la privadesa de les seves dades, així com explicar les raons per emmagatzemar i utilitzar les dades. 

 

Darrera actualització: 11 d'octubre de 2022

ca