Optimitza la gestió d'inventaris i el control de despeses: el poder de l'OCR

dijit.app software ocr extracció dades albarans

La gestió d'inventaris, control de marges i seguiment i anàlisi de despeses són elements clau en qualsevol negoci, però poden ser especialment importants en sectors com l'hostaleria, manufactura, botigues al detall i majoristes, logística i construcció, a causa de la gran quantitat de proveïdors , productes i matèries primeres involucrats. En molts casos, la gestió d'inventaris pot ser una tasca tediosa i complicada però essencial per a l'èxit del negoci. 

La tecnologia de reconeixement òptic de caràcters (OCR) pot ajudar a simplificar l'extracció de dades d'albarans i factures de proveïdors, cosa que pot millorar el control de despeses, preus de la matèria primera i la gestió d'inventaris. L'OCR permet agilitzar l'extracció de les dades d'albarans i factures de proveïdors en temps real, per a una millor comprensió dels costos i preus dels productes o serveis, cosa que permet als negocis prendre decisions informades sobre el preu de venda i els marges i optimitzar la gestió d'inventaris.

dijit.app software ocr extracció dades albarans

Com l'OCR ajuda a simplificar l'extracció de dades d'albarans

L'OCR és una tecnologia que permet l'extracció de dades d'imatges i documents escanejats, fet que el converteix en una eina valuosa per simplificar i millorar la gestió d'inventaris, control de preus i comptabilitat en negocis amb múltiples proveïdors i productes.

En el cas dels albarans, l'OCR pot extreure dades clau com ara la descripció del producte, quantitats i preus unitaris, així com les dades del proveïdor, la data i el número d'albarà. També pot ajudar a la conciliació d'albarans i factures. Això permet una millor comprensió dels costos i preus dels productes o serveis, cosa que alhora facilita la gestió d'inventaris i el control de preus de compra.

En el cas de les factures, l'OCR pot extreure automàticament totes les dades fiscals necessàries, com ara el nom i el número d'identificació fiscal del proveïdor, la data, el número de factura i l'import total, cosa que simplifica el procés de comptabilitat en general . 

En general, l'OCR pot millorar significativament l'eficiència i la precisió de la gestió d'inventaris, control de preus i comptabilitat en negocis amb múltiples proveïdors i productes.

dijit.app software ocr extracció dades albarans

Com l'OCR ajuda a simplificar el control de despeses

Lextracció automàtica de dades de albarans que ofereix lOCR pot ajudar a simplificar el control de despeses en temps real. Amb només fer una foto o arrossegar el PDF al programari, les dades són extretes i actualitzades en temps real, cosa que permet analitzar-les de forma immediata. Això alhora pot ajudar a millorar els marges en facilitar la identificació dels costos dels productes o serveis. Amb l'OCR, els negocis poden tenir una millor comprensió dels costos i prendre decisions informades sobre el preu de venda i els marges. A més, alguns sistemes d'OCR permeten la integració amb els sistemes de vendes, cosa que permet un control encara més rigorós dels ingressos i sortides del negoci. En general, l'OCR permet una major precisió i eficiència en el control de despeses i marges, cosa que pot tenir un impacte significatiu en la rendibilitat del negoci.

dijit.app software ocr extracció dades albarans

Com l'OCR ajuda a millorar el control de marges

El bloqueig de temps és molt efectiu per diverses raons. En primer lloc, fomenta el treball profund i enfocat, permetent concentrar tota la teva energia mental en una sola tasca, projecte o problema. En assignar un període de temps específic per treballar en una sola cosa, és més fàcil mantenir enfocat i desenvolupar les habilitats mentals necessàries per al treball profund. Això t'ajuda a ser més productiu i millora la qualitat de la teva feina.

 

El temps de bloqueig també ajuda a completar amb eficiència el treball superficial. El treball superficial són les tasques aparents que són urgents però no importants per assolir els teus objectius a llarg termini, com ara la gestió de documents o la resposta a la majoria dels correus electrònics. En assignar un temps limitat per realitzar aquestes tasques, establir límits clars sobre quant de temps hi dediques. A més, agrupar tasques semblants redueix el cost de canviar de context. En reunir totes les teves tasques superficials en un bloc de temps dedicat o dos, podràs fer-les de manera més eficient i protegir la resta de la teva jornada laboral per a tasques de més impacte.

dijit.app software ocr extracció dades albarans

Com l'OCR ajuda al control d'inventaris

A més dajudar a simplificar el control de despeses i marges, lOCR també pot ser una eina valuosa per al control dinventaris. Amb lextracció automàtica de dades dalbarans, lOCR pot ajudar els negocis a controlar el flux dentrada i sortida de productes o matèries primeres. En extreure les quantitats lliurades pels proveïdors, els negocis poden actualitzar fàcilment els registres d'inventari i assegurar-se que els nivells d'inventari estiguin sempre actualitzats.

Alguns sistemes d'OCR també permeten la integració directa amb els sistemes de control d'inventaris, cosa que significa que les dades extretes poden ser importades directament al sistema sense necessitat d'intervenció manual. En altres casos, les dades poden ser exportades en format Excel i després importades al sistema de control d'inventaris.

En ambdós casos, l'OCR pot ajudar a simplificar i millorar el control d'inventaris, cosa que alhora pot tenir un impacte significatiu en l'eficiència i la rendibilitat del negoci.

Beneficis de l'OCR per a negocis com l'hostaleria, manufactura, botigues comercials minoristes, majoristes, logística i construcció

Els negocis en sectors com l'hostaleria, la manufactura, els comerços detallistes, majoristes, logística i construcció es poden beneficiar especialment de l'OCR. En permetre l'extracció automàtica de dades d'albarans, l'OCR pot ajudar a simplificar la gestió d'inventaris, la gestió de factures i la comptabilitat, cosa que alhora pot millorar el control de despeses i els marges.

Conclusió

La tecnologia OCR és una eina valuosa per simplificar i millorar la gestió d'inventaris, despeses i marges en negoci amb múltiples proveïdors i productes. Dijit.app és una de les poques eines OCR al món que extreu dades d'albarans de manera eficient i precisa.

Com s'ha demostrat en aquest article, l'OCR pot ajudar les empreses de sectors com l'hostaleria, manufactura, botigues minoristes i majoristes, logística i construcció, a simplificar la gestió dels seus inventaris i el control de despeses, millorant així la seva rendibilitat.

Amb Dijit.app, els negocis poden automatitzar i agilitzar el procés d'extracció de dades d'albarans, optimitzant la gestió d'inventaris, el control de preus i la comptabilitat. En general, Dijit.app és una eina essencial per als negocis que volen millorar l'eficiència i la rendibilitat en la gestió dels seus inventaris i control de despeses.

"Dijit, la solució OCR més precisa, ràpida i fàcil d'usar del mercat"

ca