Termes i condicions generals de la llicència de programari de Dijit.app

El programari d'extracció de dades d'IA amb OCR i el lloc web dijit.app són propietat de DIJIT LABS OÜ, 16602801 (“l'empresa”). Correu electrònic: legal@dijit.app.

Les clàusules que conté aquest contracte regulen els termes de la llicència d'ús («Llicència d'ús») del programari de gestió de dades i documents de l'empresa, accessible a través del lloc web dijit.app («Software»), dissenyat per a empreses, consultors o assessors. Aquesta llicència és atorgada per l'empresa als clients que contractin amb dijit.app a través del lloc web de Dijit a la URL https://www.dijit.app («Lloc») ia través de qualsevol eina o plataforma de contractació disponible en el marc del programari Dijit.app.

L'execució i l'acceptació d'aquest contracte i de les presents condicions generals per part de l'usuari (Client) és un requisit indispensable en tot moment.

  • No es permet lús de la Llicència dUsuari proporcionada per Dijit.app a persones menors de 18 anys.
  • El client assumeix la responsabilitat de la veracitat de les dades proporcionades a Dijit.app en tot moment, comprometent-se a sol·licitar la seva modificació en cas de ser necessari, per tal de garantir la correcta prestació dels serveis d'acord amb aquest contracte.
  • L'acceptació d'aquests termes (Condicions Generals) estableix un acord entre Dijit.app i el Client (Acord).
  • Programari de dijit.app: Programa per a empreses i assessories

 

El programari de gestió de dades i gestió documental de Dijit.app ha estat dissenyat i està destinat a ser utilitzat per clients únicament amb finalitats empresarials o professionals. En particular, el Client declara i garanteix que no utilitzarà la Llicència per a fins comercials dusuari final. 

Com a professionals, Dijit.app i el Client acorden excloure les obligacions establertes als articles 5 i 6 de la Directiva 2000/31/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2000, relativa a determinats aspectes jurídics dels serveis de la societat de la informació, en particular el comerç electrònic al mercat interior ('Directiva sobre el comerç electrònic'), respecte al subministrament de certa informació abans i després de la terminació del servei contractat.

 

1. Definició i abast de la llicència dús

1.1. Definició general i abast

En acceptar aquests Termes i Condicions Generals, Dijit.app concedeix al Client una llicència dús per al programari de gestió de dades i gestió documental. Aquesta Llicència d'Usuari permet al Client utilitzar el Programari com a Servei (SaaS), al qual es pot accedir a través del Lloc Web segons el pla contractat. Per accedir al servei, el Client haurà d'introduir un nom d'usuari i una contrasenya, cosa que us permetrà accedir a una àrea privada i segura, especialitzada en la digitalització de dades de documents. A través d'aquest servei, el Client podrà utilitzar el programa, gestionar documents empresarials i gestionar despeses d'empreses i assessories a través d'Internet, utilitzant les dades pròpies o les dels seus clients i proveïdors. La llicència es concedeix de manera no exclusiva i intransferible i no atorga al Client drets sobre la propietat industrial i intel·lectual de Dijit.app.

1.2. Característiques aplicables als clients que hagin subscrit una llicència per ser utilitzada pels seus assessors a través del programari de Dijit.app

La modalitat de Llicència anomenada «Usuari Assessor» permet als professionals i consultors que operen sota aquesta modalitat crear múltiples «subcomptes» en representació dels clients als quals presten serveis («Client de l'Assessor» o «Client del Consultor»).

La creació d'un subcompte (Subscripció de Client d'Assessoria) es pot fer de dues maneres:

(i) L'assessor crea un subcompte en nom del vostre client però no us proporciona accés a la mateixa. En aquest cas, el Client de l'Assessor no té accés al Programari.

(ii) L'assessor crea un subcompte en nom del vostre client i us proporciona accés a aquest. En aquest cas, el Client de l'Assessor té accés al subcompte creat en nom seu i pot utilitzar el Programa amb un usuari i contrasenya personal.

Per obtenir aquest accés, el Client de l'Assessor ha d'acceptar aquests Termes i Condicions Generals, que s'entenen com un document que evidencia que el Client de l'Assessor està conscient de les obligacions contractuals amb l'Assessor i es compromet a utilitzar el Programari de bona fe i dacord amb els termes daquest Acord.

En qualsevol cas, s'estableix que, a l'efecte de complir l'elegibilitat del Client, els assessors seran responsables davant de Dijit pel compliment d'aquest Acord i per qualsevol incompliment dels termes d'aquest Acord per part d'ells o de qualsevol dels seus clients .

Específicament, i només com a aclariment, s'estableix que: (i) l'assessor, com a client, serà responsable de les obligacions de pagament de la suma acordada (per ser ell qui va contractar la comissió pels serveis); i que (ii) l'assessor serà l'únic autoritzat per mantenir, renovar o rescindir la llicència d'ús amb totes les conseqüències que això comporta (incloent-hi la fi de l'accés a la informació i la gestió).

Informació del client de l'assessor.

L'assessor és l'únic responsable de mantenir la informació del client fins que expiri la llicència d'ús i assegurar-se que el client conservi la informació. Dijit no assumeix cap obligació o responsabilitat amb el client de l'assessor en aquest sentit.

1.3. Els clients poden atorgar als seus assessors accés a les llicències dusuari

Alternativament, els clients poden convidar els assessors a accedir als seus comptes, proporcionant-los un compte personalitzat. En aquest cas, el simple accés d'un tercer al compte del Client no converteix aquest tercer en un Client de Dijit. En tot cas, el Client és responsable que l'assessor compleixi el que estableix aquest Acord. L'assessor del client haurà d'acceptar aquests termes i condicions d'ús de la llicència.

2. Obligacions de Dijit.app

D'acord amb l'Acord, Dijit es compromet a proporcionar el manteniment, les operacions diàries i el suport necessaris per al funcionament correcte del Programari.

Dijit realitzarà tots els esforços comercialment raonables per mantenir el programari en condicions òptimes d'ús les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana. Tot i això, Dijit no es fa responsable de qualsevol temps d'inactivitat o interrupció del lloc web causat per tercers o per qualsevol esdeveniment imprevist no relacionat amb Dijit, o per circumstàncies de força major.

Dijit es reserva el dret d'interrompre el servei proporcionat a través del programari si cal realitzar tasques de manteniment, actualització o millora durant el temps que sigui necessari. Dijit farà tot el possible per minimitzar la durada de la interrupció i reduir al mínim limpacte per al client. En aquest sentit, les tasques de manteniment es programaran, tant com sigui possible, fora de l'horari comercial.

3. Serveis Propis i de Tercers

3.1. Serveis propis

A través d'aquest programari de gestió de costos i gestió de documents, Dijit proporciona directament al client serveis de lectura i extracció de dades de diversos documents empresarials, indexació intel·ligent d'aquesta informació a una base de dades, serveis de descàrrega de les bases de dades en diversos formats, així com el servei d'emmagatzematge dels documents i altres funcions de Dijit que s'ofereixen al client i assessor i/o assessor i clients.

La subscripció és seleccionada pel client durant el procés de contractació. Totes aquestes característiques estan dissenyades específicament per Dijit per facilitar la gestió empresarial de principi a fi. Si un servei prestat per Dijit requereix la comunicació de contrasenyes o credencials, es requerirà el consentiment exprés previ del client.

3.2. Serveis de tercers

Dijit pot facilitar productes o serveis de tercers, així com aplicacions i altres serveis de consultoria o administració externs a Dijit. Aquests serveis no són proporcionats directament per Dijit, sinó que són oferts únicament per empreses terceres diferents de Dijit, per la qual cosa la intervenció de Dijit en aquests casos serà únicament com a intermediari.

El proveïdor final de serveis és lúnic responsable dels serveis prestats. Els serveis proporcionats per tercers estan subjectes a les condicions generals i particulars establertes pel proveïdor del servei, les quals han de ser acceptades en el moment de la contractació.

Qualsevol ús de productes o serveis de tercers per part del client i qualsevol intercanvi dinformació entre el client i el tercer serà directament entre el client i el proveïdor de serveis de tercers. Dijit no serà responsable de cap conseqüència derivada de la interacció esmentada. El client accepta expressament aquesta limitació de responsabilitat.

4. Vigència i pròrrogues

4.1. Vigència del Contracte

El contracte entre Dijit i el client es considera formalitzat i entra en vigor en la data en què el client accepti les presents condicions generals i completi satisfactòriament el procediment de contractació. El període inicial del contracte el selecciona el client en el moment de la contractació i té una durada d'un (1) any a partir de la data d'inici del contracte.

Hi ha 2 modalitats de pagament, pagament anual i pagament mensual. En cas de pagament mensual, s'estableix que la quantitat de documents a processar mensualment tindrà el límit establert segons el pla triat, però acumulable als mesos següents en cas de no arribar al límit. En cas de pagament anual, el límit és de 12 mesos o en assolir la quantitat màxima de documents a processar establerts, segons el pla elegit.

4.2. Renovació del Contracte

Aquest termini inicial es prorrogarà automàticament pel mateix període inicialment seleccionat, llevat que una de les parts comuniqui a laltra la seva intenció de no renovar el contracte, mitjançant un preavís o una altra causa de resolució prevista a lapartat següent daquestes condicions generals.

4.3 Notificació de Terminació

Si el client vol finalitzar el contracte al final del període actual, ha de notificar a Dijit la seva intenció de no renovar amb una antelació mínima de 30 dies abans de la data de renovació. Aquesta notificació s'ha de fer per escrit i enviar-se a través dels canals de comunicació establerts per Dijit. En absència daquesta notificació, el contracte es renovarà automàticament i es facturarà limport corresponent al següent període.

4.4. Manca de notificació

Si el client no compleix el període de notificació de 30 dies abans de la data de renovació, Dijit es reserva el dret de continuar facturant al client pel servei prestat. En aquest cas, el contracte es considerarà renovat automàticament pel mateix període inicialment seleccionat i el client serà responsable de pagar limport corresponent al següent període. Aquest import serà facturat i cobrat d'acord amb les condicions de pagament acordades al contracte.

5. Pagaments i facturació

5.1. Imports i Modalitat de Pagament

El cost de la Llicència d'Usuari (excloent-hi els impostos aplicables) i la seva forma de pagament seran determinats pel Client d'acord amb el tipus de pla que trieu, els quals estan disponibles al lloc web de Dijit durant la vigència de l'Acord.

Hi ha dues modalitats de pagament principals, les quals estan vinculades amb la durada de la llicència dús adquirida pel Client:

– Pagament mensual: En aquesta modalitat, els clients abonen una tarifa mensual que es paga per avançat, dacord amb el pla seleccionat.

– Pagament Anual: En aquesta modalitat, els clients abonen una tarifa anual que es paga per avançat, dacord amb el pla seleccionat.

Els plans disponibles al lloc web de Dijit  ofereixen diferents característiques per adaptar-se a les necessitats de diferents tipus dempreses o assessories. Aquests plans estan subjectes a canvis, podent Dijit afegir nous plans o eliminar algun dels plans existents en qualsevol moment.

El mètode de pagament serà seleccionat pel Client entre les opcions disponibles al moment de la contractació, ja sigui mitjançant targeta de crèdit o domiciliació bancària. Dijit es reserva el dret d'oferir mètodes de pagament addicionals o d'anul·lar algun mètode de pagament existent en qualsevol moment. És important destacar que el mètode de pagament mitjançant SEPA (Single Euro Payments Area) està actualment disponible únicament per a empreses registrades a Espanya.

5.2. Pagament per avançat

El pagament de la llicència d'usuari es farà per avançat, és a dir, a l'inici del mes o any de servei, depenent de la modalitat de pagament seleccionada pel client. Això significa que el Client haurà de fer el pagament corresponent abans que comenci el període de servei. Un cop fet el pagament, Dijit proporcionarà al Client l'accés al Programari i els serveis corresponents durant el període de temps acordat. En cas que el Client no faci el pagament per avançat, Dijit es reserva el dret de suspendre o cancel·lar l'accés al Programari i els serveis fins que es rebi el pagament complet.

5.3. Serveis Addicionals

A més dels serveis inclosos en el pla seleccionat pel Client, Dijit pot oferir serveis addicionals o especials (Serveis Addicionals) que no estan coberts per la tarifa del pla. Aquests poden incloure, per exemple, paquets de documents addicionals als inclosos al pla contractat.

En cas que el Client decideixi contractar aquests Serveis Addicionals, se us informarà prèviament del cost associat i haurà de realitzar el pagament immediatament. Aquest pagament es farà automàticament en el moment de la contractació del Servei Addicional i no serà reemborsable, fins i tot si el Client decideix cancel·lar el Servei Addicional després d'haver-lo contractat.

És important destacar que la contractació de Serveis Addicionals és completament opcional i està destinada a proporcionar al Client més flexibilitat i opcions per adaptar-se a les necessitats específiques. Dijit es compromet a proporcionar informació clara i transparent sobre els costos d'aquests serveis addicionals abans de contractar-los.

5.4. Actualització de Preus

Dijit es reserva el dret de revisar i actualitzar els preus en qualsevol moment. En cas que es produeixi un canvi en els preus que afecti el proper període de validesa de la Llicència d'Usuari, Dijit notificarà al Client per escrit (incloent-hi per correu electrònic) amb almenys trenta (30) dies d'antelació a la data de renovació del contracte.

Si Dijit notifica al Client un canvi de preu amb menys de trenta (30) dies d'antelació a la data de renovació, el Client tindrà dret a sol·licitar un període de prova gratuït d'un mes per avaluar si voleu continuar amb la subscripció a Dijit o si preferiu no renovar el servei.

En cas que el Client no manifesti la intenció de no renovar el contracte o de sol·licitar el període de prova gratuït dins dels quinze (15) dies següents a la notificació del canvi de preu, s'entendrà que el Client accepta l'actualització del preu . En aquest cas, el nou preu s'aplicarà a partir del proper període de validesa de la llicència d'usuari.

5.5. Facturació i Pagament

El Client autoritza expressament Dijit a emetre factures electròniques pels serveis prestats, dacord amb la legislació aplicable de la Unió Europea. Dijit garanteix l´autenticitat de l´origen i la integritat del contingut de les factures.

Al moment de la contractació inicial, el Client veurà en pantalla el preu de la Llicència d'Usuari per la durada del contracte. El pagament es pot fer en qualsevol moment mitjançant targeta de crèdit, domiciliació bancària o qualsevol altre mètode de pagament indicat per Dijit.

El Client haurà de seguir totes les instruccions a la pantalla per procedir amb el pagament. Com a sistema de pagament electrònic, Dijit utilitza una passarel·la de pagament de comerç electrònic. Totes les dades proporcionades per a aquests fins es transmeten de manera segura al servidor de Dijit utilitzant el protocol SSL (Secure Socket Layer).

El servidor de Dijit que emmagatzema la informació de pagament és Stripe, un sistema de pagament segur que compleix els estàndards establerts per l'Estàndard de Seguretat de Dades per a la Indústria de Targetes de Pagament (PCI DSS). Això garanteix que les dades de pagament del Client estan protegides i assegurances en tot moment.

5.6. Impostos

Ambdues parts seran responsables de complir amb les respectives obligacions fiscals d'acord amb la legislació aplicable a la seva jurisdicció. Els preus indicats al lloc web de Dijit no inclouen impostos, que s'afegiran al preu final segons la taxa impositiva aplicable.

5.7. Retards i impagaments

El Client és conscient que qualsevol retard o manca de pagament de les tarifes corresponents pot causar perjudicis significatius a Dijit. En cas d'impagament o retard del pagament, Dijit es reserva el dret d'aplicar una penalització contractual de 39 euros per despeses de gestió i devolució.

La manca de pagament o el retard en el pagament es considera un incompliment greu d'aquest Acord, i Dijit pot optar per resoldre immediatament la relació contractual amb el client.

5.8. Política de Cancel·lació i Devolucions

Els contractes anuals es renoven automàticament. Si el Client vol cancel·lar la subscripció anual, ha de notificar a Dijit abans que finalitzi l'any de contracte en curs. No es faran reemborsaments per pagaments ja realitzats, llevat que s'apliqui alguna excepció legal. És responsabilitat del Client cancel·lar la seva subscripció a temps si no voleu que es renovi automàticament.

6. Actualitzacions i Nous Serveis al Programari

Dijit es reserva el dret de modificar les característiques del Programari en qualsevol moment per adaptar-se als avenços tecnològics, canvis legislatius, incorporar noves funcionalitats, corregir errors o millorar el rendiment o la seguretat de les seves funcions, fins i tot si això implica canvis en l'experiència del usuari («Actualitzacions»).

És important destacar que el Programari de Dijit és un sistema en constant evolució. El nostre objectiu és proporcionar un ecosistema tan complet com sigui possible, amb funcions que s'adapten al ràpid desenvolupament de la tecnologia, per tal de facilitar la gestió dels negocis dels nostres clients a través d'aquest programari de gestió de documents i costos.

Per tant, Dijit pot afegir nous serveis i funcionalitats al Programari en qualsevol moment. En general, els clients tenen la llibertat de decidir si volen utilitzar aquests nous serveis i funcionalitats o no. Tot i això, és responsabilitat del Client mantenir-se informat sobre aquestes Actualitzacions i adaptar el seu ús del Programari en conseqüència.

7. Usuari Autoritzat

Les persones que accepten aquests Termes i Condicions Generals en nom del Client declaren i garanteixen que tenen lautoritat necessària per representar el Client i vincular-lo a aquest Acord.

 

8. Obligacions i Responsabilitats del Client

(i) El Client es compromet a utilitzar el Programari d'acord amb aquests Termes i Condicions Generals i amb totes les lleis i les regulacions aplicables.

(ii) El Client reconeix i accepta que és l'únic responsable de l'ús que faci del Programari i de qualsevol conseqüència que se'n derivi.

(iii) El Client és responsable de garantir que els seus sistemes informàtics estiguin equipats adequadament i tinguin les connexions necessàries per accedir i utilitzar el Programari. Dijit no es fa responsable dels equips i les connexions del Client.

(iv) El Client es compromet a no intentar obtenir informació o accedir al Programari per mitjans diferents dels proporcionats o permesos per Dijit.

(v) El Client reconeix que els noms d'usuari i les contrasenyes proporcionats per accedir i utilitzar el Programari són confidencials i personals. El Client es compromet a no compartir aquestes credencials amb tercers ia ser lúnic responsable del seu maneig.

(vi) El Client es compromet a utilitzar el Programari de manera raonable, legal i de bona fe, respectant els drets i llibertats de tercers.

(vii) El Client es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de Dijit, incloent-hi, però no limitant-se a, les obligacions establertes a la secció 10 d'aquests Termes i Condicions Generals.

 

9. Ús Raonable, Legal i Just

El Client es compromet a utilitzar el Programari de manera raonable, justa, legal i de bona fe. Està estrictament prohibit l'ús del programari de manera fraudulenta o en benefici de tercers que no estiguin coberts pel servei contractat. Aquesta obligació s'estén a tots els usuaris autoritzats per accedir al compte del client.

9.1. Ús Just de Subscripcions

Totes les subscripcions que ofereixen ús il·limitat de certs recursos (per exemple, administració dusuaris) estan subjectes a una política dús just. El Client no pot utilitzar el Programari en benefici d'un tercer, llevat que el servei hagi estat contractat específicament per a aquest tercer. Per tant, està estrictament prohibit utilitzar el compte d'un client per gestionar informació que no pertanyi al client o al tercer beneficiari.

Dijit es reserva el dret de prendre mesures en cas d'ús anòmal o excessiu del programari, entenent com a tal aquell que difereix substancialment de la mitjana dels clients que han contractat el mateix tipus de subscripció. Aquestes mesures poden incloure advertiments, suspensió temporal del Programari o terminació del Contracte.

9.2. Ús Fraudulent de Rols

El Client no pot crear rols de manera fraudulenta per a usos diferents dels especificats al Programari contractat. Per exemple, està estrictament prohibit que un Client que no sigui una assessoria doni accés al Programari a tercers fora de la seva pròpia organització o la del seu assessor representant. Dijit es reserva el dret de prendre mesures en cas d'ús fraudulent de rols, incloent-hi la terminació del Contracte i la cerca de compensació per danys i perjudicis.

10. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Programari (incloent-hi les Modificacions) seran titularitat exclusiva de Dijit i hauran de ser considerats pel Client informació confidencial de Dijit.

Dijit concedeix únicament al Client una llicència d'ús sobre el Programari (incloent-hi les Modificacions), no exclusiva i intransferible, únicament per a l'aprofitament pel Client del Programari de conformitat amb el que preveuen aquestes Condicions Generals.

En cap cas les Condicions Generals seran interpretades com una cessió al Client de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Programari o les Modificacions ni cap altre element del mateix, sent de exclusiva titularitat de Dijit el disseny del Programari, tant del punt de vista tècnic, com a gràfic i del seu contingut.

En cap cas Dijit autoritza els seus Clients a fer ús de la marca Dijit (entenent com a tal, fins i tot la mera reproducció de la marca dijit, el seu logotip o qualsevol altre signe distintiu), això excepte consentiment exprés i per escrit de Dijit, prèvia sol·licitud dautorització per part del Client.

11. Suspensió del Servei i Terminació

11.1. Suspensió

Dijit es reserva el dret de suspendre el Servei en qualsevol moment i sense avís previ a aquells Clients que incompleixin aquests Termes i Condicions Generals.

11.2. Terminació per Incompliment

Qualsevol part pot acabar aquest Acord en cas d'incompliment de les obligacions de l'altra part. Si l'incompliment es pot solucionar, la part afectada ha de donar a l'altra part un termini de quinze (15) dies per corregir l'incompliment. Si l‟incompliment no es corregeix dins aquest termini, o si es considera insubsanable o fa impossible el compliment de l‟Acord per a la part afectada, la terminació pot ser immediata. En qualsevol cas, la part afectada es reserva el dret de reclamar danys i perjudicis, així com de suspendre el Servei dacord amb aquests Termes i Condicions Generals.

11.3. Efectes de la Terminació o Suspensió

Un cop acabat l'Acord o suspès el Servei, Dijit facturarà, si escau, l'import proporcional de la darrera quota meritada fins a la data d'efectivitat de la terminació o suspensió. El Client serà responsable de pagar aquest import, que serà calculat en funció del temps dús del Servei durant el darrer període de facturació.

12. Protecció de Dades

Dijit informa al Client que les seves dades i, si escau, les dades de contacte dels representants del Client, seran tractades d'acord amb les condicions següents, complint amb la legislació europea de protecció de dades.

La llei que regeix la protecció de dades a la Unió Europea és el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018. Aquest reglament proporciona als individus un control més gran sobre les seves dades personals i obliga a les empreses a ser transparents sobre com recullen, emmagatzemen i utilitzen aquestes dades.

El delegat de Protecció de Dades de Dijit pot ser contactat a través del correu electrònic legal@dijit.app (indicant a l'assumpte «Delegat de protecció de dades»).

Per a la gestió de la relació contractual: Les dades personals de les persones físiques que intervinguin en la signatura i l'execució d'aquest Contracte en nom i representació i/o per compte de cada part, seran tractades sota la responsabilitat de l'altra part. Aquestes dades seran utilitzades únicament per a la celebració, desenvolupament, manteniment i control del Contracte, per complir les lleis aplicables o per qualsevol altre tractament que el Client autoritzi durant el procediment de contractació.

Dijit podrà accedir a qualsevol dada del Client que aquest introdueixi al Programari únicament per motius de manteniment tècnic, seguretat o de control del compliment del Contracte.

Dijit conservarà les dades personals del Client o les de contacte (representants del Client) facilitades pel Client en la mesura que siguin necessàries i pertinents per a la gestió del Contracte.

Un cop finalitzada la Llicència d'Ús sobre el Programari, les dades seran tractades per continuar prestant qualsevol servei que el Client hagi contractat i que s'hagi de prestar més enllà del període de vigència de la Llicència d'Ús (per exemple, custòdia i conservació de factures) . En cas que el Client renunciï a aquest servei o s'oposi al tractament, les dades seran bloquejades i es conservaran única i exclusivament per a l'atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament durant el termini de prescripció (normalment 5 anys).

Dijit informa al Client que no fa decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades, més enllà de les estrictament necessàries per a la celebració o l'execució del Contracte entre Dijit i el Client.

Per a més informació sobre la nostra Política de Privadesa de dades consultar aquí.

13. Limitació de Responsabilitat de Dijit

El Programari es proporciona «tal qual» i «segons disponibilitat», sense garanties expresses o implícites per part de Dijit, incloent, però no limitant-se a, garanties de comerciabilitat, adequació per a un propòsit particular, compatibilitat amb qualsevol sistema, absència de defectes, interrupcions o seguretat.

La responsabilitat de Dijit per danys i perjudicis causats al Client està subjecta a les limitacions següents:

(i) No excedirà en cap cas l'import cobrat per Dijit al Client el mes anterior a la data en què es va produir el dany.

(ii) No inclourà danys indirectes, pèrdua de beneficis, dany a la reputació, reclamacions de tercers per infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, danys soferts per tercers, o pèrdua de dades.

(iii) Haurà de referir-se a un dany o perjudici notificat a Dijit pel Client de forma expressa i per escrit en els dos (2) mesos següents a la data en què es va produir i mai més tard dels dos (2) mesos següents a la terminació del Contracte per qualsevol causa.

(iv) En cas de reclamació d'un tercer per infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el programari, Dijit no pagarà cap indemnització al client. Tot i això, Dijit es compromet a garantir el dret del Client a continuar utilitzant el Programari i/oa modificar.

14. Notificacions

Totes les comunicacions relacionades amb aquest Contracte s'han de fer per escrit, ja sigui per correu postal o electrònic, a les adreces següents:

Dijit Labs, SL

Carrer Ponzano 39, 2ºi

28003, Madrid (Espanya)

info@dijit.app

Client: l'adreça postal i electrònica proporcionades a Dijit durant el procés de contractació.

Qualsevol canvi a l'adreça de notificació ha de ser comunicat a l'altra part per escrit amb almenys cinc (5) dies hàbils d'antelació.

15. Legislació Aplicable i Jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen i s'interpretaran d'acord amb la llei europea. Per a qualsevol controvèrsia que sorgeixi en relació amb aquest Contracte, les parts acorden sotmetre's a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Madrid, renunciant a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

Darrera actualització: 01 de Setembre del 2023

ca