1. Protecció de Dades

Dijit informa al Client que les seves dades i, si escau, les dades de contacte dels representants del Client, seran tractades d'acord amb les condicions següents, complint amb la legislació europea de protecció de dades.

La llei que regeix la protecció de dades a la Unió Europea és el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que va entrar en vigor el 25 de maig de 2018. Aquest reglament proporciona als individus un control més gran sobre les seves dades personals i obliga a les empreses a ser transparents sobre com recullen, emmagatzemen i utilitzen aquestes dades.

El delegat de Protecció de Dades de Dijit pot ser contactat a través del correu electrònic legal@dijit.app (indicant a l'assumpte «Delegat de protecció de dades»).

Per a la gestió de la relació contractual: Les dades personals de les persones físiques que intervinguin en la signatura i l'execució d'aquest Contracte en nom i representació i/o per compte de cada part, seran tractades sota la responsabilitat de l'altra part. Aquestes dades seran utilitzades únicament per a la celebració, desenvolupament, manteniment i control del Contracte, per complir les lleis aplicables o per qualsevol altre tractament que el Client autoritzi durant el procediment de contractació.

Dijit podrà accedir a qualsevol dada del Client que aquest introdueixi al Programari únicament per motius de manteniment tècnic, seguretat o de control del compliment del Contracte.

Dijit conservarà les dades personals del Client o les de contacte (representants del Client) facilitades pel Client en la mesura que siguin necessàries i pertinents per a la gestió del Contracte.

Un cop finalitzada la Llicència d'Ús sobre el Programari, les dades seran tractades per continuar prestant qualsevol servei que el Client hagi contractat i que s'hagi de prestar més enllà del període de vigència de la Llicència d'Ús (per exemple, custòdia i conservació de factures) . En cas que el Client renunciï a aquest servei o s'oposi al tractament, les dades seran bloquejades i es conservaran única i exclusivament per a l'atenció de possibles responsabilitats nascudes del tractament durant el termini de prescripció (normalment 5 anys).

Dijit informa al Client que no fa decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades, més enllà de les estrictament necessàries per a la celebració o l'execució del Contracte entre Dijit i el Client.

2. Informació sobre el programari i els seus serveis

Dijit informa al Client que, com a part de l'execució del Contracte, cal mantenir el Client informat sobre les actualitzacions i novetats del Programari, així com sobre les condicions

 aplicables per a la gestió. En acceptar aquest Contracte, el Client consenteix a rebre aquestes comunicacions, que poden tenir un caràcter comercial o promocional. Tot i això, aquestes comunicacions estaran sempre relacionades amb els Serveis contractats prèviament pel Client amb Dijit.

Aquestes comunicacions informatives són essencials per a lexecució del Contracte i estan intrínsecament lligades a la contractació del Servei. No es poden separar de l'execució del Contracte. Un cop finalitzada la relació contractual, el Client pot optar per no rebre aquestes comunicacions informatives, ja sigui en finalitzar el Contracte o enviant una sol·licitud per escrit a Dijit (info@dijit.app).

A més, un cop finalitzada la relació contractual, el Client tindrà l'opció d'optar per no rebre aquestes comunicacions a cada comunicació que rebi.

Les dades requerides per a la formalització del Contracte són necessàries per al seu compliment. Si el Client decideix no proporcionar alguna d'aquestes dades, és possible que no es pugui completar la contractació. Dijit es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima confidencialitat i segons les lleis de protecció de dades aplicables.

3. Comunicació de Dades per Dijit

3.1 Transferència nacional de Dades per Dijit

Dijit només comunicarà les dades dels clients a l'Administració Tributària oa qualsevol altra Administració Pública quan estigui legalment obligada a fer-ho.

3.2. Transferències Internacionals de Dades per Dijit

Dijit informa al Client que ha contractat el servei d'allotjament amb un centre de dades ubicat a la Unió Europea. Tota la informació que els clients incorporen al Programari s'emmagatzema als servidors d'aquest centre de dades. Aquest centre de dades actua com a encarregat del tractament de les dades de què Dijit és responsable. Dijit informa al Client que aquest centre de dades compleix els estàndards del Privacy Shield Framework aprovat per la UE i els EUA El Client autoritza Dijit a proporcionar a aquest centre de dades la informació emmagatzemada al Programari amb l'únic propòsit de prestar el servei contractat pel Client a Dijit.

4. Drets de l'Usuari

El Client i els seus representants tenen dret a accedir a les seves dades personals, rectificar-les, sol·licitar-ne la supressió, oposar-se al seu tractament, sol·licitar la limitació del seu tractament, sol·licitar la portabilitat de les seves dades, així com no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Per exercir aquests drets, el Client o els seus representants poden enviar una sol·licitud per escrit, adjuntant una còpia del DNI/NIE, a l'adreça de contacte proporcionada en aquest document oa legal@dijit.app.

Si el Client o els seus representants consideren que s'ha violat algun dels seus drets en matèria de protecció de dades, poden presentar una reclamació davant de l'autoritat de control en matèria de protecció de dades. Tot i això, Dijit i el seu delegat de protecció de dades estan a disposició del Client per resoldre qualsevol problema relacionat amb la protecció de dades.

 

5. Dijit com a Encarregat de Tractament

Dijit, en compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) i la normativa aplicable en matèria de protecció de dades, assumeix el paper d'«encarregat de tractament» quan processa dades personals en nom del Client. Això passa quan el Client utilitza el Programari i incorpora dades personals de tercers, de les quals el Client és responsable.

Com a encarregat de tractament, Dijit es compromet a:

  • Tractar les dades personals únicament per a la correcta execució del servei.
  • No transferir les dades fora de la Unió

Europea o un país que la Comissió Europea consideri que no garanteix un nivell de protecció suficient.

  • Implementar alts estàndards de seguretat per oferir un nivell elevat de protecció als nostres serveis.
  • Notificar sense demora qualsevol violació de la seguretat de les dades.
  • Ajudar el Client a complir les seves obligacions reglamentàries proporcionant documentació adequada sobre els nostres serveis.
  • Garantir que totes les persones autoritzades per tractar les dades personals dins de lorganització shan compromès a respectar la confidencialitat.
  • Suprimir totes les dades personals una vegada finalitzada la prestació de serveis, així com les còpies existents, llevat que la normativa vigent requereixi la conservació de les dades personals. En aquest cas, les dades es conservaran de manera segura i només per fer front a possibles responsabilitats.
 

5.1. Mesures de Seguretat

Dijit entén la importància d'implementar mesures de seguretat adequades i es compromet a mantenir els estàndards de seguretat més alts, tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos del programari, i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament. , així com els riscos per als drets i llibertats de les persones físiques. Per tant, Dijit aplica mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que inclouen:

(i) Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament de dades.

(ii) Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de manera ràpida en cas d'un incident físic o tècnic.

(iii) Realitzar verificacions, avaluacions i valoracions regulars de l'eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implementades per garantir la seguretat del tractament de dades.

5.2. Responsabilitat sobre les Dades Personals Emmagatzemades al Programari

El Client és l'únic responsable de les dades personals que emmagatzema al Programari. Això inclou qualsevol dada de tercers que el Client pugui incorporar. El Client es compromet a tractar aquestes dades dacord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades ia mantenir Dijit indemne de qualsevol incompliment en aquest sentit.

Dijit no accedeix ni utilitza aquestes dades, tret que sigui necessari per a l'execució del Servei i dins de les seves limitacions tècniques. Qualsevol tractament de dades que faci Dijit en relació amb les dades del Client es realitzarà en el marc de la prestació de serveis, prèviament acceptats pel Client en contractar el Servei. En quins casos accedeix a les dades emmagatzemades al Software?

Dijit només accedirà a les dades del Client en les circumstàncies següents:

1) Per garantir la correcta execució del servei i millorar latenció al Client. En aquests casos, l'accés a les dades del Client es fa sota permisos estrictes i mesures de seguretat. Per exemple, quan el Client contacta amb el suport de Dijit, podem necessitar accedir a la informació del compte del Client o, a petició expressa del Client, a les dades emmagatzemades al Programari per identificar i resoldre problemes o assistir al Client al ús del Programari.

2) Per prestar el servei quan el tractament de dades sigui necessari per al funcionament òptim del servei. Alguns dels serveis que ofereix Dijit dins del Programari requereixen el tractament de certes dades del Client. Per exemple, el servei que permet incorporar els moviments dels comptes bancaris del Client al Programari requereix l'ús automatitzat i confidencial de les credencials del Client. Aquest ús ha de ser activat i autoritzat pel client, que en determina l'abast.

5.3. Tecnologies de seguiment

El Client sempre pot consultar la política de galetes de dijit a través del Lloc

https://www.dijit.app/politica-de-privacidad/

 

6. Limitació de Responsabilitat de Dijit

El Programari es proporciona «tal qual» i «segons disponibilitat», sense garanties expresses o implícites per part de Dijit, incloent, però no limitant-se a, garanties de comerciabilitat, adequació per a un propòsit particular, compatibilitat amb qualsevol sistema, absència de defectes, interrupcions o seguretat.

La responsabilitat de Dijit per danys i perjudicis causats al Client està subjecta a les limitacions següents:

(i) No excedirà en cap cas l'import cobrat per Dijit al Client el mes anterior a la data en què es va produir el dany.

(ii) No inclourà danys indirectes, pèrdua de beneficis, dany a la reputació, reclamacions de tercers per infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, danys soferts per tercers, o pèrdua de dades.

(iii) Haurà de referir-se a un dany o perjudici notificat a Dijit pel Client de forma expressa i per escrit en els dos (2) mesos següents a la data en què es va produir i mai més tard dels dos (2) mesos següents a la terminació del Contracte per qualsevol causa.

(iv) En cas de reclamació d'un tercer per infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el programari, Dijit no pagarà cap indemnització al client. Tot i això, Dijit es compromet a garantir el dret del Client a continuar utilitzant el Programari i/oa modificar.

7. Notificacions

Totes les comunicacions relacionades amb aquest Contracte s'han de fer per escrit, ja sigui per correu postal o electrònic, a les adreces següents:

Dijit Labs, SL

Carrer Ponzano 39, 2ºi

28003, Madrid (Espanya)

info@dijit.app

Client: l'adreça postal i electrònica proporcionades a Dijit durant el procés de contractació.

Qualsevol canvi a l'adreça de notificació ha de ser comunicat a l'altra part per escrit amb almenys cinc (5) dies hàbils d'antelació.

8. Legislació Aplicable i Jurisdicció

Aquestes condicions generals es regeixen i s'interpretaran d'acord amb la llei europea. Per a qualsevol controvèrsia que sorgeixi en relació amb aquest Contracte, les parts acorden sotmetre's a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Madrid, renunciant a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.

Darrera actualització: 01 de Setembre del 2023

ca